38.000 handtekeningen tegen nieuwe gevechtsvliegtuigen | Pax Christi Vlaanderen

38.000 handtekeningen tegen nieuwe gevechtsvliegtuigen

Het platform ‘Geen Gevechtsvliegtuigen’ overhandigde op 8 november 2016 een petitie met 38.000 handtekeningen aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers tegen de vervanging van de F-16 gevechtsvliegtuigen.

Het platform “Geen Gevechtsvliegtuigen”, een samenwerkingsverband van meer dan 130 verenigingen van het Belgisch maatschappelijk middenveld (w.o. ook Pax Christi Vlaanderen), bezorgde Kamervoorzitter Siegfried Bracke op 8 november 2016 een petitie met 38.000 handtekeningen tegen het plan van de regering om de F-16 jachtbommenwerpers van het Belgische leger te vervangen.

Het platform dringt er bij het parlement op aan om werk te maken van een breed maatschappelijk debat rond deze ‘aankoop van de eeuw’. Allereerst rijzen er heel wat twijfels over het nut van deze gevechtsvliegtuigen en bovendien zal deze aankoop, zoals we kunnen afleiden uit de nu al moeilijke begrotingsdiscussies, een vanzelfsprekende en zeer zware impact hebben op het dagelijkse leven van alle burgers.

Volgens de indieners van deze petitie zijn de vele belangen die inherent verbonden zijn aan de eventuele vervanging van de gevechtsvliegtuigen, omgekeerd evenredig aan de transparantie en de open politieke behandeling van het dossier.

Het platform “geen gevechtsvliegtuigen” vraagt de voorzitter van de Kamer:

– dat een aantal lidorganisaties van het platform zouden gehoord worden in de commissies die tot hun vakgebied behoren: Buitenlandse Zaken, Defensie, Sociale Zaken, Economische Zaken, Financiën en Begroting.

– dat er volledige duidelijkheid komt over de concrete financiële gevolgen die een dergelijke aankoop zou kunnen hebben in een context van begrotingsdiscipline.

– dat het beleid en het debat over de eventuele vervanging van de gevechtsvliegtuigen breed en transparant verloopt.

Zo een debat wordt erg dringend. De ministerraad heeft reeds een voorontwerp van programmawet goedgekeurd die de militaire investeringen tot in 2030 vastlegt.

Meer info (NL): Ludo De Brabander 0473 51 64 62