Pax Christi International: naar een wettelijk bindend verdrag voor een verbod op kernwapens | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International: naar een wettelijk bindend verdrag voor een verbod op kernwapens

In een verklaring van 3 maart 2017 juicht Pax Christi International de beslissing van de VN toe om onderhandelingen op te starten over een juridisch bindend verbodsverdrag op kernwapens.

Pax Christi International beschouwt de beslissing om een de eliminatie van kernwapens expliciet in een verdrag op te nemen als een mijlpaal; het verdrag drukt de morele waarden en globale verantwoordelijkheid uit die onontbeerlijk zijn voor een veilige en duurzame wereld. Een verbodsverdrag op kernwapens is geen revolutionaire stap; het is veeleer een logische volgende stap die leidt naar een zo goed als universeel doel: een wereld zonder kernwapens. Het verdrag kan het Non-proliferatieverdrag versterken, en de bestaande verplichtingen tot nucleaire ontwapening kracht bijzetten. Pax Christi International vraagt alle overheden hun verplichtingen na te komen en de onderhandelingen voor een verbod rond kernwapens in maart en juni/juli 2017 bij te wonen. 

Kernwapens zijn uiterst gewelddadige wapens. Onze planeet heeft geen plaats voor dit soort  gruwelijke massavernietigingswapens. Het beschikken over dergelijke wapens tast ieders menselijkheid aan. De aanwezigheid van kernwapens in een tijd van toenemende wederzijdse afhankelijkheid is een belediging voor de menselijke waardigheid. Kernwapens zijn ontworpen om catastrofale menselijke schade aan te richten. Hun gebruik, in welke omstandigheden ook, is ondenkbaar en niet te rechtvaardigen. De Katholieke Kerk heeft zich onomwonden uitgesproken tegen de willekeurige aard van kernwapens: “Elke oorlogsdaad die erop gericht is willekeurig volledige steden en regio’s, inclusief hun bevolking, te vernietigen, is een misdaad tegen God en de mens. Zij moet dan ook ondubbelzinnig en zonder enige aarzeling veroordeeld worden”.

De wereld bevrijden van kernwapens is een wereldwijd publiek goed van de hoogste orde en de verantwoordelijkheid van alle staten. Deze onderhandelingen naar een duidelijk en onomwonden verbod op het meest vernietigende wapen ooit gecreëerd, zijn ingegeven door humanitaire overwegingen. De bescherming van mens en planeet is gebaat bij een totaal wettelijk verbod op kenwapens, dat leidt tot hun volledige uitbanning. Zolang er kernwapens bestaan, bestaat het risico dat zij opzettelijk en per ongeluk worden gebruikt. De enige manier om dit risico uit te schakelen, is alle kernwapens te elimineren. Pax Christi International roept alle regeringen dan ook op om rekening te houden met de menselijke graadmeters voor de onderhandelingen over een verbodsverdrag voor kernwapens:

1)     Ontwikkel een nieuw robuust wettelijk instrument

2)     Neem verantwoordelijkheid met de meerderheid van de staten.

3)     Werk aan wettelijk bindende verplichtingen, vertrekkend vanuit menselijke waarden

4)     Ban kernwapens uit met het oog op een duurzame toekomst

Lees de volledige verklaring (in het Engels)

Foto: MAPW Australia/Creative Commons