Reactie Pax Christi Vlaanderen op beleidsnota’s Buitenlandse Zaken en Defensie | Pax Christi Vlaanderen
|
22 december 2015

De boodschap van Pax Christi Vlaanderen is duidelijk: Als we vrede een echte kans willen geven, moeten we haar ook een echt budget geven.

Reactie Pax Christi Vlaanderen op beleidsnota’s Buitenlandse Zaken en Defensie

Pax Christi Vlaanderen schreef een uitgebreid commentaar op de jaarlijkse beleidsnota’s Buitenlandse Zaken en Defensie, die we bezorgden aan de leden van de respectievelijke parlementaire commissies. Onze reactie gaat in op opmerkelijke passages uit beide beleidsnota’s: bij elke opvallende passage wordt commentaar gegeven, evenals een aantal aanbevelingen over de specifieke thematiek.

Zowel thematische invalshoeken (wat voor leger en buitenlandbeleid willen we, de aanpak van de mondiale vluchtelingencrisis, de strijd tegen terrorisme, een bijzondere aandacht voor kinderen in gewapende conflicten, het belang van humanitaire ontwapening) als de grote regionale problematieken (Syrië en Irak, Israël/Palestina, Oekraïne, Centraal-Afrika) komen hierbij aan bod.

Vluchtelingencrisis als wake up call

Investeren in vrede is anno 2015 meer dan ooit nodig. De mondiale vluchtelingencrisis is een symptoom van een wereldwijde vredescrisis. Ze is een dringende wake up call voor het voeren van een ambitieuze vredespolitiek die zorgt voor rechtvaardigheid, veiligheid en verzoening. De recente aanslagen in Parijs en Beiroet illustreren nog maar eens de nood aan een alomvattende veiligheidsstrategie die niet aan symptoombestrijding doet, maar de grondoorzaken van gewelddadig conflict en terrorisme aanpakt. Vrede, veiligheid, mensenrechten en sociaaleconomische ontwikkeling zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Conflictpreventie is vele malen goedkoper dan een reactief en exclusief militaristisch beleid, niet in het minst als het op mensenlevens aankomt. We blijven echter besparen op vrede om mee ten oorlog te kunnen trekken.

De focus van Belgische beleidsmakers moet daarom liggen op conflictpreventie en vredesopbouw. België kende hierin een sterke traditie, maar deze werd de afgelopen jaren stelselmatig afgebouwd. ‘Consensus smeden, bouwen aan vrede’, is nochtans de slogan van de Belgische kandidatuur voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad in 2019-2020. Een mooie gelegenheid voor ons land om opnieuw de daad bij het woord te voegen.

Vrede heeft een echt budget nodig

Een beter evenwicht is nodig tussen de verschillende begrotingsposten die betrekking hebben op het lot van burgers in conflictgebieden. Het defensiebudget willen verdubbelen, maar tegelijk het budget voor ontwikkelingssamenwerking verder laten afkalven en nauwelijks geld besteden aan vredesopbouw, conflictpreventie en de strijd tegen klimaatverandering is geen goed bestuur. De boodschap van Pax Christi Vlaanderen is duidelijk: Als we vrede een echte kans willen geven, moeten we haar ook een echt budget geven.

Lees de volledige reactie van Pax Christi Vlaanderen op de beleidsnota’s Buitenlandse Zaken en Defensie