Vredeswens van Pax Christi bij 70 jaar Wereldraad van Kerken | Pax Christi Vlaanderen

Vredeswens van Pax Christi bij 70 jaar Wereldraad van Kerken

Het 70-jarig bestaan van de Wereldraad voor Kerken wordt op verschillende plaatsen gevierd. Op 23 augustus 2018 was er een gebedsmoment op initiatief van de Antwerpse Raad van Kerken in de Kathedraal van Antwerpen. Jo Hanssens van Pax Christi Vlaanderen sprak er deze vredeswens uit:

Kort voor zijn lijden en sterven zei Jezus tot zijn leerlingen: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En zijn eerste woord als opgestane Heer was: Vrede zij u. Als gemeenschap van christenen hier verenigd mogen wij opnieuw de vrede van de gekruisigde en verrezen Heer Jezus ontvangen. Die vrede richt zich tot ons persoonlijk, maar ze vraagt ook om een ondubbelzinnig engagement voor vrede in onze relaties en in ons politiek en maatschappelijk handelen.

Het is bijzonder betekenisvol dat wij vandaag de oprichting van de Wereldraad van Kerken gedenken. Na de gruwel van de tweede wereldoorlog was dit in 1948 een concreet gezamenlijk antwoord van christenen uit de protestantse, orthodoxe en anglicaanse Kerken. Sindsdien neemt de Wereldraad van Kerken het voortouw in tal van actuele kwesties die met vrede, gerechtigheid en zorg voor de aarde verbonden zijn.

Gelukkig werden reeds tijdens de tweede wereldoorlog stappen gezet naar een nieuw begin. De stichters van de katholieke vredesbeweging Pax Christi hebben Joodse burgers in bescherming genomen vanaf de eerste dag dat het collaborerend Vichy-regime in Frankrijk aan de nazi’s toelating gaf om Joodse burgers op te sporen en naar de uitroeiingskampen te transporteren. Eén van hen, bisschop Pierre-Marie Théas, werd daarom zelf gevangen genomen. Tijdens zijn gevangenschap rijpte het verlangen om het gebod van Jezus ‘bemin uw vijanden’ toe te passen in een werk van verzoening met het Duitse volk zodra de oorlog zou beëindigd zijn. En zo geschiedde.

Sinds vele jaren is er een nauwe samenwerking gegroeid tussen de Wereldraad van Kerken en Pax Christi International. Wij zetten ons samen in voor de uitbanning van de meest moorddadige wapensystemen, en ook voor geweldpreventie en bemiddeling waar de vrede bedreigd wordt. Christenen van alle christelijke Kerken van Europa hebben bovendien halfweg de jaren ’80 de handen in elkaar geslagen bij de uitbouw van het “Oecumenisch proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping”.

Bij deze viering van 70 jaar Wereldraad van Kerken mogen wij de vrede van Christus als volk van God opnieuw ontvangen. Wij worden ook geroepen en gezonden om de opdracht tot vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping samen met hernieuwde kracht verder te zetten. Van 21 september tot en met 2 oktober gaat ook de nieuwe Vredesweek van Pax Christi Vlaanderen door met als thema: “Iedereen thuis”. Iedereen is werkelijk iedereen en thuis wil zeggen echt thuis zijn voor wie hier geboren is en thuiskomen voor wie nog niet lang bij ons zijn komen wonen.

Daarom bidden wij: Heer Jezus Christus, vervul ons met de kracht van de heilige Geest, geef ons uw vrede en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. (jh)