VVN-verkiezingen 2018: oproep tot kandidaatstelling | Pax Christi Vlaanderen

VVN-verkiezingen 2018: oproep tot kandidaatstelling

De Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN) zoekt kandidaten die zich als voorzitter of als bestuurslid willen inzetten.

Begin 2018 lopen de mandaten van de huidige VVN-voorzitter en de VVN-bestuursleden af. De Vereniging voor de Verenigde Naties is bijgevolg op zoek naar geïnteresseerde & geëngageerde kandidaten die zich als voorzitter of als bestuurslid willen inzetten voor de vereniging.

VVN doet daarom een oproep naar alle geïnteresseerden om zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter dan wel bestuurslid.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een van deze functies wensen wij u vriendelijk te verzoeken om volgende documenten ten laatste op 01 december 2017 naar info@vvn.be te sturen:

1. Curriculum Vitae
2. Motivatiebrief die o.a. duidelijk aangeeft dat u bereid én beschikbaar bent om de functie van voorzitter resp. bestuurslid uit te oefenen
3. Uiteenzetting waarin u uw toekomstvisie voor de vereniging toelicht

Zowel de voorzitter als de bestuursleden worden officieel verkozen op de Algemene Vergadering die begin januari 2018 plaatsheeft.

Overeenkomstig de statuten van de VVN wordt, bij de samenstelling van de Raad van Bestuur, gestreefd naar een geografische spreiding en naar een evenredige vertegenwoordiging van mannelijke en vrouwelijke leden. De bestuurders worden voor een ambtsperiode van drie jaar aangeduid. Na afloop van de ambtsperiode zijn zij herkiesbaar. Het mandaat van de voorzitter heeft dezelfde duur als dat van de andere bestuurders.

Meer info op de VVN-website