Missie              

Pax Christi Vlaanderen bevordert vrede en veiligheid, verzoening en rechtvaardigheid vanuit humane waarden en christelijke inspiratie, in eigen samenleving en in andere delen van de wereld.  

Visie 

Pax Christi Vlaanderen ziet conflicten als groeikansen. Inzetten op conflictpreventie, conflicttransformatie en herstel maakt verbondenheid mogelijk. Dialoog, samenwerking en verzoening boren krachten aan die leiden tot vrede. Mensen van vrede waarborgen open communicatie, gebaseerd op evenwaardigheid. Zij streven naar een rechtvaardige behandeling, naar vrijheid en veiligheid voor iedereen. Waar mensen en overheden de fundamentele rechten en vrijheden respecteren, realiseren ze vrede. Ingebed in de internationale vredesbeweging Pax Christi, gaan wij aandachtig, gefundeerd en respectvol om met culturen, religies, levensbeschouwingen, natuur en leefmilieu. De menselijke waardigheid en het gemeenschappelijk goede staan daarbij centraal. 

Pax Christi Vlaanderen klaagt onrecht aan met een open en kritische blik, bevraagt zichzelf en anderen, luistert en probeert te begrijpen wat mensen tot geweld drijft. Door het inzicht dat we zo verwerven, kunnen we geweld of onrecht overwinnen. 

De geweldloze aanpak, diplomatie, arbitrage, ontwapening en internationaal (humanitair) recht stellen de bescherming van burgers centraal. We informeren en interpelleren burgers en beleidsmakers, en werken een echte vredespolitiek in de hand.  

Drie met elkaar verbonden pijlers schragen het vredeswerk van Pax Christi Vlaanderen: spiritualiteit, leren en actie. 

Spiritualiteit vanuit Bijbelse en andere bronnen inspireert en motiveert ons, en geeft ons de kracht om open, bedachtzaam en gedreven te werk te gaan. 

Leren geeft ons kennis en expertise, maakt ons tot competente en geloofwaardige experts en geeft ons recht van spreken. Hierbij is een kritische ingesteldheid cruciaal.  

Actie zet de samenleving in beweging. We maken mensen bewust van gedeelde samenlevingsvraagstukken. We werken participatief om oplossingen te zoeken voor deze samenlevingsvraagstukken, om conflicten vreedzaam te transformeren en geweld te voorkomen.

Algemene Vergadering, 16 november 2019