Statement naar aanleiding van de tiende NPV Toetsingsconferentie | Pax Christi Vlaanderen

Statement naar aanleiding van de tiende NPV Toetsingsconferentie

De tiende toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) ging op 1 augustus 2022 van start bij de VN in New York. Naar aanleiding hiervan brachten meer dan 100 geloofsgemeenschappen een gezamenlijk statement.

Als gelovige mensen die zich inzetten voor een vreedzame en rechtvaardige wereld, verenigen wij onze stemmen ter gelegenheid van de tiende toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV). De conferentie valt samen met de plechtige herdenking van de dagen waarop twee atoombommen in 1945 de steden Hiroshima en Nagasaki volledig verwoesten. Wij zijn vereerd dat de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki ons activisme blijven begeleiden. Terwijl we vandaag geconfronteerd worden met grote zorgen over een mogelijke nucleaire escalatie, blijven wij vastberaden om hun nalatenschap voort te zetten en ons deel te doen als geloofsgemeenschappen om te blijven werken aan een toekomst zonder kernwapens.

Het NPV is een baanbrekend internationaal verdrag inzake nucleaire non-proliferatie en ontwapening, dat toont ook het groot aantal lidstaten dat deel uitmaken van het verdrag. Wij geloven dat de doelstellingen van het NPV in de huidige veiligheidscontext relevanter zijn dan ooit.

Toch is het verdrag slechts zo sterk als de uitvoering ervan, zoals de gezamenlijke verklaring van het maatschappelijk middenveld in 2020 aan de staten die partij zijn bij het NPV al aangaf. Net omwille van de escalerende spanningen en het onzekere mondiale veiligheidsklimaat hebben we dringende en beslissende actie nodig voor nucleaire ontwapening in plaats van meer investeringen in en modernisering van zulke catastrofale wapens. Het is belangrijk dat we zulke actie ondernemen opdat het verdrag volledig geïmplementeerd kan worden. Ons overleven hangt ervan af.

Als gelovige mensen zijn wij hier om u, afgevaardigden bij de NPV-toetsingsconferentie, te herinneren aan onze gedeelde menselijkheid. Ondanks nationale belangen en doelstellingen die soms met elkaar in tegenspraak lijken te zijn, delen wij het fundamentele doel van het behoud van onze planeet, ons land, gemeenschappen en gezinnen, zonder kunnen we onmogelijk streven naar welvaart, welzijn of geluk. Wij weten dat kernwapens, of ze nu opzettelijk of per ongeluk worden gebruikt, de wereld zoals wij die kennen zullen vernietigen en enorm leed zullen veroorzaken voor vele mensen, zoals de Hibakusha en mensen uit getroffen gemeenschappen reeds aantoonden. Kernwapens zijn onverenigbaar met onze fundamentele waarden van eerbied voor de menselijke waardigheid; hun blijvende rol in de zogenaamde nationale veiligheid mag niet worden getolereerd.

Wij allen, als leiders, afgevaardigden, maatschappelijk middenveld en geloofsgemeenschappen, delen de morele en ethische verantwoordelijkheid om een wereld zonder kernwapens tot stand te brengen, in de wetenschap dat de mogelijkheid daartoe in onze handen ligt. Het is aan ieder van ons om deze missie uit te voeren. De geschiedenis zal uitwijzen dat dit de enig juiste weg is. We worden hierbij aangemoedigd door de inzet en het leiderschap waarvan de staten die partij zijn bij het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW) blijk geven, zoals blijkt uit hun moedige inzet tijdens de eerste bijeenkomst van de verdragspartijen in juni 2022.

Bij aanvang van de onderhandelingen tijdens de toetsingsconferentie, gebaseerd op de gedeelde erkenning dat de verschrikking van kernwapens nooit te beurt mag vallen aan eender welk land of persoon, dringen wij er bij elke delegatie tijdens het NPV op aan het volgende in overweging te nemen:

  1. Luister naar de stemmen van de Hibakusha en van de getroffen gemeenschappen, en erken kernwapens voor wat ze zijn: massavernietigingswapens die miljoenen mensen kunnen doden met langdurige, verwoestende humanitaire gevolgen;
  2. Bevestig dat een nucleaire oorlog niet kan worden gewonnen en nooit mag worden uitgevochten, en verbindt zich tot concrete acties om elke mogelijkheid van escalatie in de richting van een nucleaire oorlog te voorkomen;
  3. Kom verbintenissen en verplichtingen inzake nucleaire ontwapening krachtens artikel VI van het NPV na, en verleen steun aan andere internationale instrumenten die dergelijke verplichtingen aanvullen, waaronder het TPNW en het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT).

Onze diverse geloofstradities herinneren ons eraan dat wij geen gevangenen zijn van de huidige situatie. Ieder van ons is creatief, veerkrachtig, en in staat een wereld te scheppen die wij wensen. Wij vertrouwen erop dat u zult handelen in overeenstemming met uw moreel geweten, en wij bidden voor een vruchtbare toetsingsconferentie, waar ook toekomstige generaties inspiratie uit zullen putten.

Ondertekend door Pax Christi Vlaanderen en meer dan 100 geloofsorganisaties wereldwijd. 

Volledige tekst in het NL

Originele tekst in het Engels

Afbeelding: Jeenah Moon for ICAN