Image
Bominslagen Gaza

Steun voor uitspraak Internationaal Gerechtshof t.a.v. Israël

Palestina - Israël
Standpunt

Pax Christi International - Verklaring over de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof

Brussel, 31 januari 2024

Hoewel het de beslissing van het Internationaal Gerechtshof (IGH) toejuicht, blijft Pax Christi International standvastig in zijn oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en de veilige terugkeer van alle gijzelaars. Er moet nu een einde komen aan het duizelingwekkende verlies aan mensenlevens en de onmeetbare ellende die de onschuldige Gazaanse bevolking, van wie bijna de helft kinderen, overkomen is. 

In een juridisch bindende verordening eist het IGH dat Israël:

1. alle maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat er in Gaza geen daden plaatsvinden die op grond van het Genocideverdrag als genocidaal worden beschouwd;

2. ervoor zorgt dat zijn leger geen genocidaire daden pleegt;

3. aanzetten tot genocide en dito retoriek voorkomt en bestraft;

4. de levering van basisdiensten en humanitaire hulp aan de bevolking van Gaza mogelijk maakt en vergemakkelijkt;

5. vernietiging voorkomt en bewijzen van genocide tijdens zijn militaire operaties bewaart, en

6. binnen een maand verslag uitbrengt aan het hof en het hof op de hoogte brengt van de naleving van het bevel tot voorlopige maatregelen, als antwoord op de genocideklacht van Zuid-Afrika.

Zoals verwoord in de artikelen I en IV van de Genocideconventie hebben de staten die partij zijn bij het verdrag, de verplichting om het misdrijf genocide te voorkomen en te bestraffen. Pax Christi International sluit zich aan bij de oproep van toonaangevende humanitaire en mensenrechtenorganisaties “om de overdracht van wapens, onderdelen en munitie aan Israël en Palestijnse gewapende groepen stop te zetten aangezien er een risico bestaat dat ze gebruikt worden om ernstige schendingen van de internationale humanitaire of mensenrechtenwetgeving te begaan of te faciliteren.” Om het moorden, het verminken en de vernietiging te stoppen moet de wapenstroom naar beide kanten onmiddellijk worden stopgezet.

Wij zijn diep bezorgd over berichten dat twaalf UNRWA-werknemers, 0,09% van het personeelsbestand in Gaza, betrokken is bij de barbaarse aanval van 7 oktober. Een grondig, onafhankelijk en transparant onderzoek van deze vermeende acties door het VN-bureau van intern toezicht is georganiseerd. Wij herhalen dat Hamas en al degenen die de aanval hebben gepland en uitgevoerd, dan ook moeten worden gestraft volgens de volle reikwijdte van de wet. Pax Christi International meent echter dat UNRWA de reddingslijn is voor de 1,7 miljoen vluchtelingen in Gaza die voor hun overleven afhankelijk zijn van UNRWA. Het onvermoeibare werk van de 13.000 UNRWA-werknemers in Gaza, die meer dan  150 van hun collega’s hebben verloren en persoonlijke verliezen en ontheemding hebben geleden, moeten door kunnen gaan met de volledige steun van de internationale gemeenschap. Het ondermijnen van zijn werk betekent het collectief straffen van een lijdende, onschuldige bevolking door hun de levering van  de meest elementaire levensnoodzakelijk hulp te ontzeggen.

Pax Christi International ondersteunt krachtig alle inspanningen om het geweld te stoppen dat meer dan 26.000 mensen het leven heeft gekost en nog meer  dan 65.000 gewonden in 115 dagen van vijandelijkheden heeft gemaakt. De wereld is getuige van het ondenkbare. Het is absoluut noodzakelijk dat de internationale gemeenschap al haar macht en invloed uitoefent om dit bloedbad te beëindigen en beslissende diplomatieke actie onderneemt gericht op duurzame vrede die gebaseerd is op gerechtigheid.

Alles wat minder is, zal door de geschiedenis als medeplichtigheid worden gezien.

Wij roepen alle regeringen op om:

• op te roepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren,

• de veilige vrijlating van gijzelaars te eisen die worden vastgehouden door Hamas en door andere militante groepen, evenals die van individuele personen die zonder eerlijk proces door Israël zijn opgesloten,

onmiddellijk alle financiële steun voor UNRWA te herstellen om een catastrofale crisis te voorkomen,

hun economische banden met Israël te herzien en defensiepartnerschappen op te schorten,

een tweerichtingsembargo in te stellen op alle militaire uitrusting en steun,

• aan te dringen via diplomatieke actie op de gegarandeerde toegang tot alle humanitaire hulp, inclusief een herziening van producten voor tweeërlei gebruik.

Foto: Adobe Stock